Pirmyrat Geldimyradowich Gurbanov

Pirmyrat Geldimyradowich Gurbanov

Turkmenistan

Logic Mathematics Mechanics Physics Chemistry More

Interests

Logic Mathematics Mechanics Physics Chemistry More