Meruert Cyzdykovna Utegenova

Meruert Cyzdykovna Utegenova

Kazakhstan, Pavlodar

Pedagogics Psychology

Interests

Pedagogics Psychology