Alexey V. Taichenachev

Alexey V. Taichenachev

Russia

Informatics Physics

Interests

Informatics Physics