Victor Dm. Bochkov

Victor Dm. Bochkov

Russia, Ryazan

Physics

Interests

Physics