Nikita Glebovich Khodakovskiy

Nikita Glebovich Khodakovskiy

Германия, Берлин

Физика

Интересы

Физика